Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
oraz nieodpłatna mediacja

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 1. w starostwie powiatowym,
 2. w urzędzie gminy,
 3. w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 1. na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy/powiatu/miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 2. na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

 

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób – aby skorzystać z pomocy składasz:

 1. pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów,
 2. oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna – prawnik wytłumaczy jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska – doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja – jeśli masz z kimś konflikt możesz zapisać się na mediację.
W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

 

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawnym. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu – na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować, a nie stać jej na opłacenie prawnika, który to zrobi,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. poradnia psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej, czy pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski do jakiego z urzędów powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie
  o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

 

Jak można się zapisać?

 1. telefonicznie – każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji (numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów – w tym też Twojego),
 2. elektronicznie – na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc,
 3. osobiście - w starostwie powiatowym.

 

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 1. z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 2. kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

 

Co musisz przygotować?

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia 
  o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 2. dokumenty dotyczące Twojego problemu– jeśli w ogóle takie masz (nie jest to obowiązkowe), możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami pamiętaj o nich!,
 3. *dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku,
  w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
  w tym okresie.

 

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:

 1. w punkcie:
  • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
  • pomoc tłumacza języka migowego będzie możliwa, jeżeli się o nią zwrócisz podczas zapisu na poradę,
 2. w dogodnym dla siebie miejscu:
  • którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać np. w szpitalu lub domu,
  • wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np.
   w siedzibie stowarzyszenia pomagającym osobom doświadczającym trudności
   w komunikowaniu się,
  • w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego
 3. w szczególnych formach:
  • po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
  • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

 

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo).

Jeżeli porada udzielana jest zdalnie nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

 

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie. 

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach,  szkołach, miejscach aktywności lokalnej, klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Informator w formie infografiki dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

 

 

I. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Na terenie Miasta Białystok funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945):

 

 1. Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Fundacja Honeste Vivere:

 

Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7A, tel. 85 879 71 57,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30;

 

Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7B, tel. 85 879 71 54,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30;

 

 1. Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych:

 

Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7B, tel.: 85 8 79 71 54,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 15.30 – 19.30;

 

 1. Punkty prowadzone przez adwokatów:

 

Białystok, ul. Zamenhofa 5c pok. nr 4, tel. 85 869 64 96,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30;

 

 1. Punkty prowadzone przez radców prawnych:

 

Białystok, ul. Zamenhofa 5c pok. nr 11, tel. 85 869 66 96,

otwarte: poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 19.30

 

 II. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Studencka Poradnia Prawna

 

Studencka Poradnia Prawna

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Mickiewicza 1 pok. 119, 15-213 Białystok

tel. (85) 745 71 94

fax. (85) 740 60 89

poradnia@uwb.edu.pl

www.prawo.uwb.edu.pl  

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2012r. działa w Polsce Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (art. 43 k.k.w.). Przychodami Funduszu są środki pochodzące z: orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonania kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł. Środki Funduszu są przeznaczane na:

- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

- pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje zajmujące się taką pomocą oraz kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.

- działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.

Tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.2012.49).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

Uprzejmie informujemy, że osoby, pokrzywdzone przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W tym celu należy telefonować na NIEBIESKĄ LINIĘ na numer: 801-12-00-02 .

NIEBIESKA LINIA jest czynną przez cały tydzień: od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. od 8.00 do 16.00. Oferuje wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi także TELEFONICZNĄ PORADNIĘ PRAWNĄ pod numerem telefonu: 22/666-28-50, która jest czynna w poniedziałek i we wtorek w godz. od 17.00 do 21.00 oraz  801-120-002, która jest czynna we środę w godz. 18.00-22.00. Uruchomiło także PORADNIĘ E-MAILOWĄ w sprawach przemocy w rodzinie, z którą można skontaktować się pisząc na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokładne informacje na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:  www.niebieskalinia.info

Mogą Państwo także skontaktować się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA, które ma siedzibę w Warszawie na ul. Żurawiej 16/20 (stacja metra Centrum) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Zespół Stowarzyszenia oferuje bezpłatnie: konsultacje psychologiczne, psychoterapię (indywidualna, grupowa, dla par i rodzin), konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe (warsztaty, maratony, grupa rozwoju osobistego) i porady prawne. Na spotkania ze specjalistami można umawiać się dzwoniąc do biura pod nr tel.: 22/499-37-33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 lub pisząc na adres e-mail: info@niebieskalinia.org. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:  www.niebieskalinia.org

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało także Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta odnosi się do podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz zawiera wykaz placówek, do których mogą one zwrócić się po pomoc. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Na ten temat Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalny, obszerny informator, który jest dostępny na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całej Polsce znajdą Państwo na następującej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Częstym problemem w rodzinach jest także alkohol. Jak uzyskać pomoc w związku z tym? Informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.parpa.pl

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu na każdym etapie procesu karnego, czyli przed policją, prokuratorem oraz przed sądem, a także po zakończeniu postępowania? Jak zachować się przed organami wymiaru sprawiedliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w informatorze dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Informator jest na stronie internetowej: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/informator-pokrzywdzonego.pdf

Informator i wzory dokumentów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem opracowała także Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są one dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-pokrzywdzonych-w-wyniku-przestepstwa

            Jakie prawa ma pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego? Niewątpliwie posiada on prawo do: ratowania życia i zdrowia, leczenia i rehabilitacji, zabezpieczenia mienia oraz do odszkodowania i zadośćuczynienia. Na ten temat przygotowana został ulotka, zamieszczona na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/pokrzywdzeni_przestepstwem/ulotka-karta-praw-ofiar-final-210611.pdf

Ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą wystąpić o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Kwestie te reguluje ustawa 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476). Akty prawne są dostępne na stronach internetowych:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

Sytuację prawną osób pokrzywdzonych regulują przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, które znajdą Państwo na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/akty-prawne/

Z kolei wzór wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

W ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w kraju działa 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP). Ośrodki zapewniają wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Listy ośrodków, ich filii oraz punktów pomocy znajdują się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-punktow-pomocy-oraz-filii/

Na terenie województwa podlaskiego pomocy pokrzywdzonym udziela: 

 1. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok, tel./fax. 85 732-82-20; e-mail: centrum@um.bialystok.pl. W wybrane dni w punkcie dyżurują specjaliści: psycholog i prawnik.
 2. Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża, tel./fax: 86 215-04-63, e-mail: biuro@sosedukator.pl
 3. OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat", ul. Kościuszki 96 16-400 w Suwałkach. Można kontaktować się z ośrodkiem przez e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl lub telefonicznie: tel. 87 565 02 58. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pryzmat.org.pl

W nieskomplikowanych sprawach cywilnych, w których nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego mogą Państwo skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Ten nowy rodzaj postępowania sądowego, dzięki wykorzystaniu techniki teleinformatycznej ma pomóc Państwu w sprawnej realizacji praw. Jego celem jest bowiem maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego (art. 782 § 2 k.p.c. oraz art. 783 § 4 i 5 k.p.c.).