Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitenacjarnej

Od dnia 1 stycznia 2012r. działa w Polsce Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (art. 43 k.k.w.). Przychodami Funduszu są środki pochodzące z: orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wykonania kar dyscyplinarnych, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł. Środki Funduszu są przeznaczane na:

- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

- pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje zajmujące się taką pomocą oraz kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.

- działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.

Tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.2012.49).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

Przemoc w rodzinie

Uprzejmie informujemy, że osoby, pokrzywdzone przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W tym celu należy telefonować na NIEBIESKĄ LINIĘ na numer: 801-12-00-02 .

NIEBIESKA LINIA jest czynną przez cały tydzień: od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. od 8.00 do 16.00. Oferuje wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi także TELEFONICZNĄ PORADNIĘ PRAWNĄ pod numerem telefonu: 22/666-28-50, która jest czynna w poniedziałek i we wtorek w godz. od 17.00 do 21.00 oraz  801-120-002, która jest czynna we środę w godz. 18.00-22.00. Uruchomiło także PORADNIĘ E-MAILOWĄ w sprawach przemocy w rodzinie, z którą można skontaktować się pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokładne informacje na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:  www.niebieskalinia.info

Mogą Państwo także skontaktować się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA, które ma siedzibę w Warszawie na ul. Żurawiej 16/20 (stacja metra Centrum) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Zespół Stowarzyszenia oferuje bezpłatnie: konsultacje psychologiczne, psychoterapię (indywidualna, grupowa, dla par i rodzin), konsultacje wychowawcze, zajęcia grupowe (warsztaty, maratony, grupa rozwoju osobistego) i porady prawne. Na spotkania ze specjalistami można umawiać się dzwoniąc do biura pod nr tel.: 22/499-37-33 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:  www.niebieskalinia.org

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało także Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta odnosi się do podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz zawiera wykaz placówek, do których mogą one zwrócić się po pomoc. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Na ten temat Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalny, obszerny informator, który jest dostępny na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całej Polsce znajdą Państwo na następującej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Częstym problemem w rodzinach jest także alkohol. Jak uzyskać pomoc w związku z tym? Informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.parpa.pl

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu na każdym etapie procesu karnego, czyli przed policją, prokuratorem oraz przed sądem, a także po zakończeniu postępowania? Jak zachować się przed organami wymiaru sprawiedliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w informatorze dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Informator jest na stronie internetowej: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/informator-pokrzywdzonego.pdf

Informator i wzory dokumentów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem opracowała także Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są one dostępne na stronie: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

            Jakie prawa ma pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego? Niewątpliwie posiada on prawo do: ratowania życia i zdrowia, leczenia i rehabilitacji, zabezpieczenia mienia oraz do odszkodowania i zadośćuczynienia. Na ten temat przygotowana został ulotka, zamieszczona na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/pokrzywdzeni_przestepstwem/ulotka-karta-praw-ofiar-final-210611.pdf

Ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą wystąpić o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Kwestie te reguluje ustawa 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. Nr 169, poz. 1415) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476). Akty prawne są dostępne na stronach internetowych:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

Sytuację prawną osób pokrzywdzonych regulują przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, które znajdą Państwo na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/akty-prawne/

Z kolei wzór wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/

W ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w kraju działa 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP). Ośrodki zapewniają wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Listy ośrodków, ich filii oraz punktów pomocy znajdują się na stronie internetowej:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/lista-punktow-pomocy-oraz-filii/

Na terenie województwa podlaskiego pomocy pokrzywdzonym udziela: 

  1. Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok, tel./fax. 85 732-82-20; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W wybrane dni w punkcie dyżurują specjaliści: psycholog i prawnik.
  2. Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża, tel./fax: 86 215-04-63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat", ul. Kościuszki 96 16-400 w Suwałkach. Można kontaktować się z ośrodkiem przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. 87 565 02 58. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pryzmat.org.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

W nieskomplikowanych sprawach cywilnych, w których nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego mogą Państwo skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Ten nowy rodzaj postępowania sądowego, dzięki wykorzystaniu techniki teleinformatycznej ma pomóc Państwu w sprawnej realizacji praw. Jego celem jest bowiem maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego (art. 782 § 2 k.p.c. oraz art. 783 § 4 i 5 k.p.c.).

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....