Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO, a także art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Apelacyjnego/Dyrektor Sądu Apelacyjnego - każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, e-mail: administracyjny@bialystok.sa.gov.pl,: 85 7430742.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 85 7430 481, e-mail: iod@bialystok.sa.gov.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby administratorów – dane IOD pod linkiem https://bialystok.sa.gov.pl/struktura-organizacyjna/inne-stanowiska/1139-inspektor-ochrony-danych.html
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku z art. 6 (z wyłączeniem litery f) RODO, art. 9 ust. 2 i 3 RODO, 10 RODO.
 4. Szczegółowe cele przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

Cel przetwarzania: zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, wystawienie faktur, rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów), prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów, sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, realizacja zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy, przeprowadzanie kontroli i audytów, przeprowadzanie szkoleń, udostępnianie informacji publicznej,  prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,prowadzenia Portalu Informacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów), wykonywanie zadań Prezesa Sądu Apelacyjnego w ramach działalności administracyjnej, wykonywanie zadań Dyrektora Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.),Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.), Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.), Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244 j.t.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 t.j.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.), Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2018.1182 ze zm.), Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 ze zm.), Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.), Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 ze zm.), Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U.2018.0.870 t.j. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 ze zm.), Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2018.2288 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2018.1258), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U.2016.791), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu (Dz.U.2012.1482), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U.2016.1547 ze zm), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U.2018.591 ze zm.).

Okres przechowywania danych: do zakończenia procesu rekrutacji oraz na podstawie przepisów tj.: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270 ze zm.), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 ze zm.), 5 lat: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 j.t.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz.U.2018.800 ze zm.), 4 lata: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), do 30 dni monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne, Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348), Instrukcja kancelaryjna zatwierdzona przez Organ Nadzorujący, jakim jest Archiwum Państwowe i  Jednolity Rzeczowy wykaz akt.

 

 1. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych- korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania- korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych- ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu- korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie- jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przedmiotowe prawa osób Sąd Apelacyjny w Białymstoku realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Apelacyjny w Białymstoku dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:
 • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;
 • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;
 • przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 1. Poza danymi osobowymi które pochodzą od Państwa możemy je uzyskiwać również z innych źródeł, ale tylko pod warunkiem, że obowiązujące przepisy nakładają na nas taki obowiązek.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa; na mocy przepisów o dostępie do informacji publicznych wobec podlegania przez Administratorów obowiązkom udostępniania informacji publicznych w oparciu o przepisy tej ustawy (w tym umieszczane na stronie BIP Administratora w zakresie wynikającym z przepisów u.s.p. i ustawy o komornikach sądowych); dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami teleinformatycznymi, podmiotom świadczącym obsługę techniczną tych systemów oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora jak również naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;
 4. Zakres danych oraz skutki odmowy podania danych niezbędnych do załatwienia spraw wynika z przepisów prawa - odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 6. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.
 8. Sąd Apelacyjny w Białymstoku przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Apelacyjny w Białymstoku korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań (art. 175da ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U.2019.52 ze zm.).
 2. Dane administratorów:

- Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok,

- Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok;

- Minister Sprawiedliwości z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Apelacyjny w Białymstoku (art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U.2019.52 ze zm.).
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej jako Pusp) oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego takich jak m.in. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz art. 13 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej jako ustawa uODO).
 3. Szczegółowy cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

Cel przetwarzania: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe m.in. strony postępowania sądowego, pełnomocnicy stron, obrońcy, kuratorzy, świadkowie, biegli, tłumacze, sędziowie, ławnicy, osoby, którym niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych jest dostęp do informacji niejawnych, pracownicy, wierzyciele i dłużnicy),

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 ze zm.), Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754 ze zm.), Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577), Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 ze zm.), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 ze zm.), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2018.1987 ze zm.), Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2018.652 ze zm.), Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2018.1958 ze zm.), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618 ze zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018.475 ze zm.), Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U.2014.24), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122), Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849 ze zm.), Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2017.1505 ze zm.), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 ze zm.).

Okres przechowywania danych: przez okresy wymagane przez przepisy prawa: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 ze zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS.2018.348), Instrukcja kancelaryjna zatwierdzona przez Organ Nadzorujący, jakim jest Archiwum Państwowe i Jednolity Rzeczowy wykaz akt.

 1. Państwa dane osobowe pochodzą od Państwa. W toku postępowania sądowego dane osobowe otrzymujemy również z innych źródeł, ale tylko w przypadku, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w toku postępowania sądowego, jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie, w toku postępowania sądowego, uzależnione jest od decyzji sądu. W tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w przypadku danych osobowych wrażliwych, niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
 3. Państwa Dane osobowe co do zasady nie są udostępniane publicznie, mogą jednak np. pojawić się na elektronicznej wokandzie w siedzibie Sądu, ponieważ takie obowiązki wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazujemy je naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są również podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na zlecenie Sądu.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody. Dane zawarte w aktach sprawy mogą być również udostępnione innym osobom uprawnionym, którym Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyrazi zgodę - obowiązujące przepisy przewidują takie uprawnienie.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Krajowej Rady Sądownictwa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 7. Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad sądami okręgowymi w apelacji białostockiej, zaś prezesi tych sądów sprawują taki nadzór nad przetwarzaniem ww. danych przez podległe im sądy rejonowe.

 

Prawo do informacji

Na podstawie Artykułu 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora.

 1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
 3. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

 1. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie