Status Prawny

Sąd Apelacyjny w Białymstoku jest jednostką budżetową Skarbu Państwa. Został utworzony dnia 1 października 1990 r. w oparciu o:

• Ustawę z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 1990 r. Nr 53, poz. 306 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz.U. nr 56 poz. 335) - archiwalne.

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu Apelacyjnego:

• Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483),
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. 2013r. poz. 69 z późn. zm.),
• Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),
• Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów powszechnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale Sądy powszechne.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.