1.   Poświadczona kserokopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.   Kwestionariusz osobowy – zał. Nr 1.

3.   Życiorys w formie tradycyjnej.

4.   Odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w RP.

5.   Zaświadczenie o odbyciu aplikacji komorniczej albo innej aplikacji prawniczej wraz z potwierdzeniem zdania egzaminu końcowego – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 i art. 148 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.

6.   Odpis lub poświadczona uchwała komisji egzaminacyjnej, potwierdzająca zdanie egzaminu komorniczego – z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

7.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe a także, że nie toczyło się  i nie toczy postępowanie dyscyplinarne z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – zał. Nr 2.

8.   Klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych – zał. – Nr 3.

9.   Oryginał uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

10.   Oświadczenie komornika o zamiarze zatrudnienia wnioskodawcy na stanowisku asesora komorniczego.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (drugi w kserokopii).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.