Stosownie do § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego  sposobu  gospodarowania  składnikami  rzeczowymi majątku  ruchomego  Skarbu  Państwa (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 2004 z późn. zm.) informuję o dokonaniu darowizny poniżej wskazanych zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego na rzecz Fundacji Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa, Biuro Regionalne ul. Suraska 1, lok. 219, 15-093 Białystok.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 022/4/21/A z dnia 14 stycznia 2021 r.  Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dzień 12 listopada 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 20 listopada 2021 r. (sobota)

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2021 r. nie będzie prowadzona sprzedaż znaków opłaty sądowej.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym oraz III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) do nadsyłania zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Szanowni Państwo,

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uprzejmie informuje o prowadzonym remoncie schodów wejściowych do budynku od ul. Mickiewicza w dniach od 23 września 2021r. do  23 października 2021r.,którego realizacja jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących do Sądu.

W powyższym okresie wejście do budynku Sądu będzie możliwe od ul. Świętojańskiej. 

 

Za utrudnienia przepraszamy 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5 15-950 Białystok
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bialystok.sa.gov.pl
 • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 

 

wniosek o zapewnienie  dostępności – wzór

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej – wzór

W dniach 26 lipca i 2 sierpnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt Sądu Apelacyjnego czynne będą w godz. 8.00 – 15.00.