Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 998 z późń. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci urządzenia drukującego marki Canon VARIOPRINT 130 (nr seryjny 698505898), rok produkcji 2021, data zakupu 17.12.2021 r., nr ewidencyjny 2010-1800057-00.

W związku problemami technicznymi z systemem Wirtualnego Biura Obsługi Interesantów uprzejmie informujemy, że użytkownikom sieci Plus zostały uruchomione dodatkowe numery telefonów: Biuro Obsługi Interesanta 85 7430700, Czytelnia Akt 85 7430701.

Kasa Sądu Apelacyjnego w dniu 30 grudnia 2022 r. czynna będzie w godz. 8.00 – 10.00

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. - w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 998 z późń. zm.) informuje, iż posiada zbędny składnik majątku ruchomego w postaci urządzenia drukującego marki Canon VARIOPRINT 6270 TP. W/w zbędny składnik rzeczowego majątku będzie przedmiotem nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach zgodnie z wnioskiem, z uwagi na Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2022r. w sprawie powierzenia dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach zadań w zakresie koordynacji działań związanych z reorganizacją i funkcjonowaniem centrów obsługi druku na rzecz sądów powszechnych oraz funkcjonowaniem centrum obsługi druku w ramach Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Dz.Urz.MS z 2022r., poz. 189) i na podstawie w/w rozporządzenia.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) do nadsyłania zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR A-022-97/22/A Prezesa i Dyrektora  Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu wsparcia działalności koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku NR 022/35/21/A z dnia 18 marca 2021 roku.