Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego (nieodpłatne przekazanie lub darowizna )

W dniu 13 maja 2023r.

Kasa Sadu Apelacyjnego w Białymstoku

Czynna jest w godzinach od 08.00 do 12.00

Dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku jest dniem wolnym od pracy.
Dzień 13 maja 2023 r. (sobota) jest dniem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 022/131/22/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego (sprzedaż).

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do nadsyłania zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego (serwer) - nieodpłatne przekazanie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 998 z późń. zm.) (dalej: rozporządzenie) informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędny składnik majątku ruchomego w postaci urządzenia drukującego marki Canon VARIOPRINT 130 (nr seryjny 698505898), rok produkcji 2021, data zakupu 17.12.2021 r., nr ewidencyjny 2010-1800057- 00 przeznaczony do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek spełniających warunki określone w rozporządzeniu.

Numer sprawy: G-240-29/22