Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2303 z późń. zm.) (dalej: rozporządzenie) informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch drukarek i kopertownicy (dalej: składniki majątkowe)wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek spełniających warunki określone w rozporządzeniu. W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędnych składników majątkowych,należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4  rozporządzenia.W przypadku zainteresowania darowizną jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną,opiekuńczą,kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych zbędnych składników majątku, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z wymogami określonymi w § 39 ust. 3  rozporządzenia.Wnioski, o których mowa powyżej należy składać do dnia 19 czerwca 2024 r. drogą mailową na adres: gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl.

Decyzję w przedmiocie przekazania podejmie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składnika majątku.Wizji lokalnej zbędnych składników majątku ruchomego można dokonać w miejscu ich przechowywania, a mianowicie w budynku:Sekcja Wsparcia Systemów Centralnych z siedzibą w Łomży ul. Wojska Polskiego 2 18-400 Łomża w godzinach urzędowania:poniedziałek – piątek od godziny 13:00 do godziny 14:00, od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielania wszelkich dodatkowych informacji             są Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Pan Jarosław Fiedoruk, tel. 85 743 07 09, e-mail: gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl oraz w sprawach technicznych Kierownik Sekcji Wsparcia Systemów Centralnych z siedzibą w Łomży Pan Przemysław Dobrzycki, tel. 85 743 06 10, e-mail: sekcja@bialystok.sa.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, aby ocenić sposób ich traktowania. Miejsca te obejmują więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, itp. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa czy policji.

Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, wysokich kompetencjach w dziedzinie praw człowieka lub posiadających wybitne doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

Listę trzech kandydatów wyłoni Zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (Dz.Urz.MS z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 353), dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/du-18-353.

Ostatecznego wyboru członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez Delegację Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Konwencji. Członkowie CPT są wybierani na okres lat czterech i mogą zostać dwukrotnie ponownie wybrani. Pełnią swą funkcję we własnym imieniu, są niezależnymi i bezstronnymi ekspertami Komitetu. W przypadku sędziów i prokuratorów należy zaznaczyć, iż nie mogą to być osoby delegowane do czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae sporządzonym na załączonym formularzu oraz podpisanym oświadczeniem w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu), zostać złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. (jako ostateczna data wpływu podań do Ministerstwa Sprawiedliwości) wraz z podaniem aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podania wraz dokumentami mogą być złożone również w formie elektronicznej do dnia 17 czerwca 2024 r. na adres Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl). Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci mogą uzyskać dalsze informacje dotyczące wspomnianego stanowiska na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/cpt/home. Mogą również skontaktować się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości telefonicznie: +48 22 23 90-465, e-mail: piotr.mioduszewski@ms.gov.pl.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie  z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 2303 z późn. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek oraz kopertownicy (dalej: składniki majątkowe) wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM W SĄDZIE APELACYJNYM W BIAŁYMSTOKU


Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z póżn. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania
poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek oraz kopertownicy (dalej: składniki majątkowe) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Numer sprawy: OK.2322.1.2023

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A.0212.29.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego  w Białymstoku z 22 listopada 2023 r. 2 maja 2024 r. (czwartek) jest w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w sobotę 11 maja 2024 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż
zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek, zaklejacza kopert, systemu skanowania kopert, trzech kopertownic (dalej: składniki majątkowe) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uzupełnienia i wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i komorników.

Babiarz-Okrzesik Magdalena
Banaszewska Małgorzata
Barczewski Jacek
Beszterda Edyta
Beziuk-Gawęcka Magdalena
Bielski Tomasz Paweł
Bieniakoński Adam Romuald
Biernat-Kalinowska Jolanta
Bieńkowska-Kolarz Joanna
Bieńkowski Krzysztof Artur
Bihuń Beata
Bocianowski Marcin
Bongarc Ola
Borawska Magdalena
Bork Aleksandra
Brandt Anna (obecnie Maciejewska)
Branecka Agnieszka
Branecki Krzysztof
Bronakowska Małgorzata
Bronakowski Tomasz
Brysiewicz Beata
Bryżys Wacław
Brzoskowska Lucyna
Bulkowski Tomasz
Burel Urszula
Bury Joanna
Błesiński Jakub
Capała Patryk Grzegorz
Celiński Piotr
Chełmińska Paulina
Chmielewska Monika
Chojnicki Mariusz
Cichocki Tomasz
Cichowski Bartosz
Cichoń Marcin
Cygan Katarzyna
Czarnomys Edyta
Czopur Anetta Edyta
Dawidziuk Aneta
Dobrzyńska-Murawka Ewa
Dubij Ewa
Dzienis Paweł
Dąbrowska-Doroszczyk Katarzyna
Dąbrowski Arkadiusz Sylwester
Dąbrowski Marek Jan
Dąbrowski-Żegalski Olgierd Rafał
Dłuski Lech
Etel-Wojciechowska Urszula
Filipowicz-Karp Urszula
Frączek Aneta
Front Grzegorz
Gadecki Bartłomiej
Gajewska Anna
Giranowski Maciej
Giżewska-Rozmus Grażyna
Gołyga Paweł
Gołębiewska Katarzyna
Grzech Joanna
Grześ-Bitiucka Anna
Guziejko Stanisław
Guzik Tomasz Marcin
Góralczuk Monika Agnieszka
Górczyńska Anna Małgorzata
Górska Paulina
Górska-Niestępska Małgorzata
Gęślicka Marta
Głowacki Sławomir
Hinz Andrzej
Hulko Iwona
Hut Marcin
Idzikowski Dariusz
Idzikowski Tomasz
Ignaczewski Jacek
Iwaniuk Piotr
Iwanowicz Agnieszka Emilia
Iwanowska Anna Katarzyna
Jabłońska Maja
Jamiołkowska Anna
Jamróz Aleksandra
Janeczek-Prawda Magdalena
Janowski Andrzej
Jaroszewicz-Movsesyan Emilia
Jerka Katarzyna
Jerka Rafał
Jerzyło Daria
Jodłowska-Ostapkowicz Małgorzata
Juszczyszyn Monika
Kabzińska Anna Małgorzata
Kaca Artur
Karasińska Krystyna
Karwowska Anna Beata
Karwowski Kamil Stanisław
Kasprzyk Wiesław
Kinach-Stemplewska Teresa
Kiszowara Marta
Kluczewska-Szreder Natalia
Kobylska Beata
Kokoryn Barbara Renata
Konieczka Danuta Ewa
Konieczka Konrad
Kopczyńska Katarzyna
Korajczyk Marcin
Kosacka-Bobier Agnieszka
Kosakowski Tomasz
Kosowska Bogna Elżbieta
Kosowski Paweł
Kostrycka Małgorzata
Koszewski Tomasz
Kotfica Cecylia
Kottik Wojciech Adam
Kowalewska Agata
Kowalewski Maciej
Kozłowska Małgorzata
Kozłowski Dariusz
Kołakowska Marta
Krajewska Anna
Krawczyk Wojciech
Krokowska Marlena
Krokowski Michał
Kruk Bożena
Kruszewska-Sobczyk Katarzyna
Krygielski Krzysztof
Księżopolska Sylwia Katarzyna
Kukuć Karolina
Kurkiewicz Agnieszka
Kurowska Beata
Kwaterkiewicz Katarzyna
Kłosowski Robert
Lachowicz Paula
Lewandowska Agnieszka
Lisowska Anna Katarzyna
Litwinowicz Anna
Litwińska-Palacz Iwona
Maciejczyk Michał
Maciejczyk Waldemar
Maculewicz Marek
Madej Tomasz
Marweg Urszula
Marweg Witold
Matysiak Krzysztof
Mazuchowski Krzysztof Maciej
Mazur Mariusz
Mazurek Edyta
Michalski Grzegorz
Mizerek Anna Magdalena
Mizerek Rafał
Mnich Dawid
Monach-Lisowska Barbara
Mosiołek Marcin
Mróz Jarosław
Muth Karolina
Mądry Piotr
Nawacka Katarzyna
Nawacki Maciej
Niedziałkowska-Stępnowska Monika
Niemyjska Wiesława Jolanta
Niepsuj Wojciech
Niewiadomska Hanna
Niewiero-Wojciechowska Karina Teresa
Nosko Elżbieta
Nowak Iwona
Nowakowski Rafał Paweł
Oknińska Ewa
Okońska Justyna Anna
Olejarczyk Grzegorz
Olejarczyk Małgorzata
Oleksy Paweł
Opolska Irena
Orzechowski Wojciech
Orłowska Marta
Orłowski Jacek
Osmak-Guzior Olga
Ostatek Robert
Otłowska Bożenna
Ośko Mirosław
Palińska Monika
Palka Przemysław
Panasiuk Joanna
Pannert Katarzyna
Pannert Tomasz
Paszkowska Barbara
Pałasz Anna
Pepłowska Beata
Piersa Adrian
Piersa Andrzej
Pióro Paweł
Piątkowska Maja
Polak Marcin
Popowicz Andrzej
Prusinowska Dorota
Przęczek Agnieszka
Półkośnik Monika
Reszka Marek Henryk
Reut-Łubkowska Wioletta
Rokicki Arkadiusz
Roleder Marzenna
Romotowski Maciej
Rost Bartłomiej Jan
Rudnicki Tomasz
Rymarski Marek Dariusz
Rynko Paweł
Rzewuska Natalia
Rzewuski Maciej
Sieczkowska Beata
Sienicka Joanna Katarzyna
Sienicki Wiktor
Siergiej Elżbieta
Skiepko Krystyna Bożena
Skowyra Mirosław
Smolińska Justyna
Sobczuk Bogusława
Sobolewska-Derman Iwona
Sopek Beata
Sosna Dorota
Sosnowska Grażyna Bożenna
Sołoma Adam
Sprawka Mirella
Stankiewicz Wojciech
Strzyżewska Monika
Sulbińska-Łuba Ewa
Szamotuło Anna
Szczepkowski Jarosław
Szeligowska Anna
Szeligowski Tomasz
Szeluga Joanna
Szeląg Krystian
Szeląg-Dylewski Maksymilian
Szeremietiew-Kurza Ewa
Szponar Paweł
Szubstarski Sławomir
Szurbak-Parfieniuk Anna
Sądej Piotr Konrad
Sęk Łukasz
Sławęcka-Starybrat Marta
Taraszkiewicz Piotr
Tańcula Janusz
Tokarzewska Ewa
Trochimiuk Hubert Zdzisław
Trzaska Mirosław
Turkowski Tomasz
Twarowski Paweł
Tworkowska Jolanta
Urbańska-Woike Beata
Wach Daniel Stefan
Wacław Wojciech
Wasilewski Paweł
Wawro Monika
Wałachowski Bogdan
Wierzbińska Katarzyna
Wierzejska Magdalena
Wilczyńska Dagmara
Wiszenko Anna Monika
Wiśniewska-Sas Karolina
Wojtuń Leszek
Wołejko-Czubek Magdalena
Wołosik Beata Maria
Wygonowska Magdalena
Wysocka Daria Paulina
Wysocka-Wasiluk Alicja
Wysocka-Wielesik Ewa
Wyszyńska Renata
Węcławska Magdalena Joanna
Zabuska Katarzyna
Zaniewski Marek
Zbierzchowska Katarzyna
Zdunek-Szepietowska Elżbieta
Zieleniewska-Masłowska Bogusława
Zieliński Tomasz
Ziętarska-Kalita Monika
Zmudziński Arkadiusz
Łapińska Aleksandra
Ławreszuk Dorota
Łoś Krystian
Łukaszewicz-Krzysztoń Iwona Maria
Ślubowska-Kaca Magdalena
Śmiarowski Patryk
Żakowicz Tomasz
Żebrowski Adam