Informacje udzielane są w trybie uregulowanym ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

1. Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej udzielana jest na wniosek.
2. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia i może być przedstawiony w dowolnej formie (w tym także elektronicznie).
3. Prawo do informacji publicznej obejmuje także uprawnienie do uzyskania informacji publicznej w postaci przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
4. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie określi sposobu udostępnienia informacji, zostanie ona przekazana w takiej postaci jak wniosek.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji.
7. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
8. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
9. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641).

Ustawa ta określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje. 

Zgodnie z art. 36 tej Ustawy:

  1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

  1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
  2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane,
a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,
w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Sposób wniesienia wniosku przyjęty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

 Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

1)  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bialystok.sa.gov.pl
2)  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP);
3)  faksem na nr 85 74 30 221;
4)  pocztą na adres: Sąd Apelacyjny w Białymstoku,  ul. Adama Mickiewicza 5, 15-950 Białystok

Termin rozpatrzenia wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie,
w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Każdy pojedynczy wniosek oceniany jest odrębnie.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w  określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy

- sprzeciw

Wnioskodawca, który otrzymał od Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo
do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty albo może w tym czasie zawiadomić Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia
o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny
z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Apelacyjnego
w Białymstoku, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

- odwołanie
W przypadku otrzymania decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
- przekazanie sądowi administracyjnemu akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

ZARZĄDZENIE NR A.210.10.2023 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku