Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych

Sąd Apelacyjny w Białymstoku przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Administratorami danych przetwarzanych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „usp” są odpowiednio:

 • Sąd na podstawie art. 175db usp dla danych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej;
 • Sąd, Prezes Sądu, Dyrektor Sądu i Minister Sprawiedliwości jako współadministratorzy odpowiednio w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej i realizowanych zadań, zgodnie z dyspozycją art. 175da 5 usp dla danych osobowych przetwarzanych w sądowych systemach teleinformatycznych. Odpowiednie zakresy obowiązków i odpowiedzialności Współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane przetwarzane są w sądowych systemach teleinformatycznych określają „Zasady Współadministrowania” stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr A.0212.32.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.
 • Prezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Minister Sprawiedliwości na podstawie art.175a § 1, każdy w ramach realizowanych zadań dla danych sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów i kandydatów na te stanowiska, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników;
 • Prezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 175a § 4 usp, każdy w ramach realizowanych zadań dla danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością administracyjną sądów.

Dane kontaktowe administratorów:

 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok tel. 85 743 07 42, administracyjny@bialystok.sa.gov.pl
 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel. 85 743 04 70, sekretariat@bialystok.sa.gov.pl
 • Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel. 85 743 06 94, dyrektor@bialystok.sa.gov.pl
 • Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,
  00-950 Warszawa, tel. 22 521 28 88, kontakt@ms.gov.pl

Inspektor ochrony danych w Sądzie:

Sąd wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), który jest stosownie umocowany przez administratorów danych przetwarzanych w Sądzie. Kontakt z IOD we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można nawiązać  tel.  85 7430 481, elektronicznie iod@bialystok.sa.gov.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby administratorów.

Informacja o stosowani przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych dokonywanego w Sądzie

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Sąd:

 • w cywilnych postępowaniach sądowych, w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących to postępowanie, a w szczególności:

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • w celu wykonania zadań z zakresu działalności administracyjnej Sądu oraz z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością jednostek podległych - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów określających zadania Sądu, a w szczególności:

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • w pozostałych celach - o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych, okresie przechowywania danych oraz o prawach przysługującym osobom Sąd informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mają zastosowanie - przepisów Rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się - do przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Sąd:

 • w karnych postępowaniach sądowych, w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących to postępowanie, a w szczególności:

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;

ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy;

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane w ramach cywilnego postępowania sądowego.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 175dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Sąd Apelacyjny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym jest Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok tel. 85 743 07 42, administracyjny@bialystok.sa.gov.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego administratora, którym jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej. Podstawę prawną przetwarzania stanowią wskazane powyżej przepisy prawa krajowego regulujące postępowanie cywilne oraz art. 6 ust. lit. c), art. 9 ust. 2 lit. f), oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679.
 3. Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym będą przetwarzane do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy art. 6 ust. lit. c), art. 9 ust. 2 lit. j), oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679.
 4. Dane osób uczestniczących w postępowaniu sądowym wprowadzane są do sądowych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz sądowe urządzenia ewidencyjne. Zgodnie z  art. 175da § 5 usp  współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w sądowych systemach teleinformatycznych są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Minister Sprawiedliwości każdy w ramach realizowanych zadań. Odpowiednie zakresy obowiązków i odpowiedzialności Współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane przetwarzane są w sądowych systemach teleinformatycznych określają „Zasady Współadministrowania” stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr A.0212.32.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.
 5. Sąd wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie  85 7430 481, iod@bialystok.sa.gov.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby administratorów.
 6. Dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym mogą być ujawnione odbiorcom:
  • podmiotom, które na podstawie umów zawartych z administratorem świadczą usługi z zakresu IT, logistyki itp.,
  • podmiotom, które zgodnie z odrębnymi przepisami wykażą interes prawny,
  • uprawnionym podmiotom, na cele badań naukowych lub statystycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 7. Dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym będą przechowywane przez okres do 50 lat ustalany według przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 8. Prawo dostępu osoby uczestniczącej w postępowaniu sądowych do danych, które jej dane dotyczą, realizuje się wyłącznie w oparciu o przepisy szczególne, regulujące zasady i tryb dostępu do danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z przepisem usp, art. 175dc – w tym zakresie przepisy art. 15 Rozporządzenia 2016/679 nie mają zastosowania.
 9. Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym przysługuje prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, jednak z ograniczeniem przewidzianym przepisem usp, art. 175dc, tj. że przepis art. 16 Rozporządzenia 2016/679 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania danych.
 10. Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących jej danych – jednak to prawo nie może być zrealizowane dotąd, dopóki przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora wskazanych w pkt. 2-3.
 11. Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym nie przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie z przepisem usp, art. 175dc - w tym zakresie przepisy art. 18 Rozporządzenia 2016/679 nie mają zastosowania.
 12. Dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza przypadkiem, gdy taki obowiązek, z uwagi na przedmiot postępowania, wynika z odrębnych przepisów prawa.
 13. Osobom uczestniczącym w postępowaniu sądowym, których dane są przetwarzane w postępowaniu sądowym oraz w systemach informatycznych wskazanych w pkt. 4 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Organem nadzorującym ww. przetwarzanie danych osobowych przez Sąd jest Krajowa Rada Sądownictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane w ramach karnego postępowania sądowego.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) Sąd Apelacyjny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w postępowaniu sądowym jest Sąd Apelacyjny
  w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel. 85 743 07 42, administracyjny@bialystok.sa.gov.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego administratora, którym jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej.
 3. Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe osób uczestniczących w karnym postępowaniu sądowym będą przetwarzane do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane osób uczestniczących w karnym postępowaniu sądowym wprowadzane są do sądowych systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz sądowe urządzenia ewidencyjne. Zgodnie z  art. 175da § 5 usp  współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w sądowych systemach teleinformatycznych są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Minister Sprawiedliwości każdy w ramach realizowanych zadań. Odpowiednie zakresy obowiązków i odpowiedzialności Współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane przetwarzane są w sądowych systemach teleinformatycznych określają „Zasady Współadministrowania” stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr A.0212.32.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.
 1. Sąd wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie 85 7430 481, iod@bialystok.sa.gov.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby administratorów.
 2. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w postępowaniach prowadzonych na podstawie:
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
  • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;
  • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy;
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

 1. Osobom uczestniczącym w karnym postępowaniu sądowym, których dane są przetwarzane w tym postępowaniu oraz w systemach informatycznych wskazanych w pkt. 4 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Organem nadzorującym ww. przetwarzanie danych osobowych przez Sąd jest Krajowa Rada Sądownictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 sierpień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 marzec 2024 Bartosz Stankiewicz Porównanie