W sprawach cywilnych

   Opłaty określa ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U nr 167, poz. 1398 ze zm.
   W wypadkach przewidzianych kodeksem postępowania cywilnego - od orzeczeń sądu apelacyjnego przysługują:

  • zażalenie - od postanowień;
  • skarga kasacyjna i skarga o wznowienie postępowania - od prawomocnych wyroków i postanowień co do istoty sprawy (a także od niektórych innych postanowień);
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i zażalenia do Sądu Najwyższego oraz skargi o wznowienie postępowania, do rozpoznania których władny jest Sąd Najwyższy - powinny być sporządzone przez pełnomocnika: adwokata lub radcę prawnego (przymus adwokacko-radcowski).

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, zaś od skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania pobiera się całą opłatę.

   Opłata może być:

  • stała - w sprawach o prawa niemajątkowe i niektórych sprawach majątkowych we wskazanych w powołanej ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  • stosunkowa - w sprawach majątkowych (wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia - nie więcej jednak niż 100 000 złotych);
  • podstawowa - kiedy przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej i wynosi 30 zł;

Zasadą jest, że najniższa opłata nie może wynosić mniej niż 30 zł.

Od zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w sprawie o ustalenie stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy - pobiera się opłatę podstawową (30 zł.)

Jednakże w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł. - pobiera się od wszystkich pism procesowych opłatę stosunkową.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1)     poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2)     odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3)     odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4)     zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. 
 
Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785)

Szczegółowe dane dotyczące opłat sądowych pobieranych w sprawach cywilnych reguluje powołana wyżej ustawa o kosztach sadowych w tych sprawach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.