Sprawcy napaści i znieważenia obcokrajowca prawomocnie skazani

    Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok olsztyńskiego Sądu Okręgowego w sprawie dwóch mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, którzy mieli się dopuścić przestępstw na tle różnic narodowościowych na szkodę obywatela Egiptu (sygn. akt II AKa 151/190). Apelacje wniesione przez obrońców obu oskarżonych uznane zostały za niezasadne.

    Odnośnie pierwszego z oskarżonych, to apelujący nie kwestionował skazania w zakresie znieważenia pokrzywdzonego, domagając się jedynie złagodzenia kary za ten czyn. W ocenie sądu odwoławczego sankcja karna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona przez Sąd Okręgowy (przy maksymalnym zagrożeniu karą do 3 lat pozbawienia wolności) nie nosi cech rażącej surowości, jest sprawiedliwa i adekwatna do okoliczności zajścia i stopnia zawinienia oskarżonego. Skarżący nie wskazał żadnych okoliczności, które zasadnym czyniłyby jej złagodzenie. Przy czym podkreślić należy, że orzeczona kara łączna została ukształtowana w oparciu o zasadę całkowitej absorpcji, co oznacza, że wymierzono ją de facto w wysokości kary jednostkowej orzeczonej za drugie z przypisanych temu oskarżonemu przestępstw, tj. usiłowanie rozboju. W tym zakresie sędzia sprawozdawca podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy bez żadnych wątpliwości pozwala na ustalenie, że oskarżony grożąc natychmiastowym użyciem przemocy usiłował ukraść z lokalu pokrzywdzonego kebab, a jego zachowanie wyczerpało znamiona usiłowania rozboju. Domaganie się przez apelującego uniewinnienia oskarżonego od tego zarzutu jest całkowicie niezasadne.

    Odnośnie drugiego z oskarżonych, to poczynione w toku postępowania ustalenia faktyczne co do znieważenia przez niego pokrzywdzonego za pomocą wyzwisk, w tym o charakterze rasistowskim, nie mogą być skutecznie kwestionowane. Potwierdzają to chociażby zeznania naocznych świadków zdarzenia. Prawidłowa jest także ocena prawna jego zachowania przyjęta przez Sąd Okręgowy. Do znieważenia pokrzywdzonego przez tego oskarżonego doszło wewnątrz zamkniętego lokalu, jego zachowanie nie miało zatem charakteru publicznego, co zasadnym czyniło zmianę kwalifikacji prawnej zaoferowanej w akcie oskarżenia i przypisanie mu czynu z art. 216 § 1 k.k.

    Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....