Sąd Apelacyjny w Białymstoku o około 10 tys. zł zmniejszył kwotę zasądzoną w
I instancji na rzecz powódki tytułem wyrównania należnej dotacji, oddalając w pozostałej zasadniczej części apelację pozwanej gminy od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce (sygn. akt I ACa 487/19).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.