Wpłaty gotówkowe można uiszczać na rachunki bankowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

Rachunki bankowe prowadzone dla Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
NBP O/O Białystok

19 1010 1049 0093 3522 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na poczet kosztów procesowych biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
NBP O/O Białystok

56 1010 1049 0093 3513 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczące prowadzonych przetargów)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Bank Gospodarstwa Krajowego

Dotyczące rozliczeń krajowych

PLN: 93 1130 1017 0021 1001 6890 0004

Dotyczące rozliczeń transgranicznych

USD: 66 1130 1017 0021 1001 6890 0005
EUR: 50 1130 1017 0021 1001 6890 0002
CHF: 77 1130 1017 0021 1001 6890 0001
GBP: 23 1130 1017 0021 1001 6890 0003

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony pozew/wniosek

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 27 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza