Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Podawczego.

Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu.

Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawy są rozpoznawane według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przewodniczący Wydziałów wyznaczają sprawozdawcę w kolejnych sprawach według alfabetycznej listy sędziów, uwzględniając stan referatów poszczególnych sędziów, w tym rodzaj i ciężar gatunkowy poszczególnych spraw, celem równomiernego obciążenia sędziów. W sprawach karnych odstępstwo wyznaczania sędziów w kolejności według wpływu sprawy jest dopuszczalne tylko z powodu choroby sędziego lub z innej ważnej przyczyny.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa, Wydziału Wizytacyjnego oraz Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Apelacyjnego w Białymstoku odbywa się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 524) oraz Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując o tym  zainteresowanego.

Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 19 maj 2022 Bartosz Stankiewicz