Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego

 

Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego składa się z sędziów tego sądu. Mogą w nim uczestniczyć sędziowie delegowani do pełnienia obowiązków sędziego w tym sądzie, bez prawa udziału w głosowaniu.

Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego jest prezes sądu apelacyjnego.

Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:

- wysłuchuje informacji prezesa sądu apelacyjnego o sytuacji w sądzie;

- może dokonać wyboru delegatów do udziału w posiedzeniach kolegium sądu zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego;

- może wyrazić opinię o rocznym sprawozdaniu dyrektora sądu apelacyjnego z działalności sądów działających na obszarze apelacji.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.