Prezes Sądu Apelacyjnego – SSA Krzysztof Adamiak

Sekretariat Prezesa:

tel. 85 743 04 70
fax: 85 743 02 21
pok. 312 IIp.
e-mail: sekretariat@bialystok.sa.gov.pl


Kompetencje Prezesa Sądu:</>

 

  1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu,
  2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Apelacyjnego,
  4. ustala w Sądzie Apelacyjnym po zasięgnięciu opinii kolegium podział czynności, który obejmuje: decyzje w przedmiocie przydziału sędziów do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków, określenie zasad zastępstw sędziów, określenie zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom, chyba że zasady te określają przepisy szczególne,
  5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia po zasięgnięciu opinii kolegium,
  6. sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych, działających na obszarze apelacji.

Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10:00 do 13:00 (sugerowany uprzedni kontakt telefoniczny w celu zagwarantowania terminu wizyty).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 05 kwiecień 2022 Magdalena Kukiełko
Artykuł został zmieniony. 05 kwiecień 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie