Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Od dnia 6 września 2015 r. petycję do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Sposób wniesienia petycji

Petycję można wnieść drogą pocztową, w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP - http://bialystok.sa.gov.pl/zalatw-sprawe/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html.

Przedmiot petycji

Zgodnie z Ustawą o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Rozstrzygnięcie

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.  

Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zamieszcza się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana. 

Petycje złożone do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Petycje jednostokowe

Petycje wielokrotne

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.