Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2303 z późń. zm.) (dalej: rozporządzenie) informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki majątku ruchomego w postaci dwóch drukarek, zaklejacza kopert, systemu skanowania kopert, trzech kopertownic (dalej: składniki majątkowe)  wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek spełniających warunki określone w rozporządzeniu.

Zarządzenie nr A.0210.6.2023 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów obszaru Apelacji Białostockie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM W SĄDZIE APELACYJNYM W BIAŁYMSTOKU


Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z późn. zm.) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek, zaklejacza kopert, systemu skanowania kopert, trzech kopertownic (dalej: składniki majątkowe) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) do nadsyłania w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. zgłoszeń za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

z powodu śmierci

WANDY TOKARZEWSKIEJ
Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
w stanie spoczynku

 

składają:

kierownictwo, sędziowie i pracownicy

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) do nadsyłania w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Białymstoku działając zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2303) informuje, iż posiada do zagospodarowania poprzez sprzedaż zbędne składniki majątku ruchomego (urządzenia) w postaci dwóch drukarek, zaklejacza kopert, systemu skanowania kopert, trzech kopertownic (dalej: składniki majątkowe) wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. płatności w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku realizowane będą tylko i wyłącznie poprzez samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, umożliwiający zakup e-znaków oraz dokonywanie płatności na rzecz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Powyższe opłaty można uiszczać  w formie gotówkowej i  bezgotówkowej.