Zamawiający:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
tel. 85 743 07 27, fax: 85 732 90 01
NIP 542-19-65-223 Regon 002339292


Rozeznanie rynku dotyczące:

dostawy aparatów do telefonii komórkowej na potrzeby sądów apelacji białostockiej

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia pn. “świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. ” o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonego ze stosowania przepisów ww. ustawy.

Rozeznanie rynku dotyczące:

 

Świadczenia usług audytu wewnętrznego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku przez okres od 01.08.2022 do 31.01.2024 r.

 

Rozeznanie rynku dotyczące:

Dostawy serwerów i przełączników sieciowych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Białymstoku  – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych. Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).

 2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

 3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 17 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacje@bialystok.sa.gov.pl

 4. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Rafałem Stepanczenko tel. 85 7430607, e-mail: rafal.stepanczenko@bialystok.sa.gov.pl

Podkategorie