Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Białostocka spółka zapłaci pozwanemu Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku za użytkowanie wieczyste 38.125 m² działki przy ul. Jana Pawła II za 2010r. 136.083,38zł.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 marca 2013r. i zasądził od pozwanego Powiatu Lidzbarskiego na rzecz Powiatu Braniewskiego 220.355,97 zł z odsetkami.

Dnia 13 września 2013r. o godzinie 1030, na sali nr II będzie rozpatrywana apelacja pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wytoczonej przez białostocką firmę (I A Ca 376/13).

Lokalna organizacja turystyczna zapłaci mniejsze koszty zastępstwa procesowego dla pozwanej Gminy Zawady. Poza tym Sąd Apelacyjny oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2013r. (I A Ca 340/13).

Dnia 5 września 2013r. o godzinie 1230, na sali nr II Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się apelacją Powiatu Braniewskiego w sprawie przeciwko Powiatowi Lidzbarskiemu  o zapłatę za remont drogi (I A Ca 356/13).

Dnia 3 października 2013 r. o godzinie 1130, na sali nr II będzie w dalszym ciągu rozpatrywana apelacja spółki z o.o. w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta Białegostoku o ustalenie (I A Ca 902/12).

Dnia 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 930, na sali nr II Sąd Apelacyjny rozpozna apelację lokalnej organizacji turystycznej w sprawie wytoczonej przeciwko Gminie Zawady (I ACa 340/13).

Czy oskarżeni, nakłaniając znajomych do sprzedaży dzieci, popełnili przestępstwo handlu ludźmi? Sąd Apelacyjny stwierdził, że obowiązujące w Polsce przepisy nie traktują ich zachowania jako przestępstwa. Dlatego utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 25 marca 2013r. uniewinniający ich  w tym zakresie (IIAKa 116/13).

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 września 2012r. nakazując pozwanej dziennikarce zamieszczenie w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, w „Gazecie Współczesnej” przeprosin powoda za nieprawdę w książce „Przerwane życiorysy Obława Augustowska - lipiec 1945 r.” o tym, że nie pozwalał on rodzeństwu opowiadać niczego na temat Obławy Augustowskiej i za nieuprawnioną ocenę, że istnieje rodzinna wersja wydarzeń z lipca 1945 r., przez niego ocenzurowana. Oddalił apelację dziennikarki w pozostałej części oraz apelację SP Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziału w Białymstoku. Orzekł także o kosztach procesu (I A Ca 829/12).