Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACa 298/21 przeciwko firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie odroczył rozprawę z uwagi na dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. Dalsze czynności Sąd podejmie po sporządzeniu opinii przez biegłego.

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w zaskarżonej przez oskarżyciela posiłkowego części tj. w zakresie kwoty częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,  w sprawie dotyczącej mężczyzny, który upozorował wypadek drogowy w celu uzyskania nienależnego odszkodowania (sygn. akt II AKa 75/22).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych  i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie zabójstwa na terenie ogródków działkowych (sygn. akt II AKa 266/21).

W dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 09.40, s. II, Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę I ACa 298/21 przeciwko firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie. Powódka w pozwie  domagała się zapłaty na swoją rzecz kwoty 600 000 złotych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że adwokat (będąca stroną umowy ubezpieczenia), która ją reprezentowała przed Sądem Rejonowym w sprawie o podział majątku wspólnego jej i jej byłego męża nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku i nie zaskarżyła wyroku, co spowodowało uprawomocnienie się orzeczenia i szkodę w jej majątku, gdyż w wyroku nie dokonano wyceny poniesionych przez nią nakładów na nieruchomość i nie orzeczono o spłacie tychże na jej rzecz. Kobieta nie ma obecnie prawnej możliwości dochodzenia ½ wartości nakładów – ani od jej byłego męża ani od osoby trzeciej, która obecnie jest właścicielem tychże. W odpowiedzi na pozew firma ubezpieczeniowa nie negując okoliczności, że adwokat jest stroną zawartej umowy ubezpieczenia, wniosła o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności z uwagi na ustalenie, że w sprawie nie doszło do zaniechania ze strony ubezpieczonego pełnomocnika strony, a  brak zawinionego zaniechania lub działania ubezpieczonej stanowi o braku odpowiedzialności pozwanej. Sąd Okręgowy  w Suwałkach wyrokiem z dnia 12  lutego 2021r. zasądził od ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę 411 100 zł. wraz z ustawowymi odsetkami. Oddalił powództwo w pozostałym  zakresie. W ocenie Sądu Okręgowego kobieta wykazała, że gdyby adwokat (będący stroną umowy ubezpieczenia) prowadził w jej imieniu sprawę sądową prawidłowo i rzetelnie i nie dopuścił się żadnych uchybień, rozstrzygnięcie sądu byłoby dla niej korzystne, a więc nie doszłoby do zaistnienia szkody. Wysokość szkody poniesionej przez kobietę Sąd ustalił na kwotę 411 100 złotych – jako ½ wartości poniesionych nakładów na nieruchomość – zgodnie z opinią biegłego z  zakresu szacowania nieruchomości, sporządzonej na potrzeby niniejszego procesu. Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana domagając się oddalenia powództwa w całości. W ocenie pozwanej Sąd I instancji błędnie przyjął, że działania czy też zaniechania ubezpieczonej (adwokat) doprowadziły do niedopuszczalności dochodzenia przez powódkę roszczeń od osoby trzeciej.

21 czerwca 2022r., o godz. 11.30 na sali nr IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzny, który upozorował wypadek drogowy w celu uzyskania nienależnego odszkodowania (sygn. akt II AKa 75/22). Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał mężczyznę za winnego tego, że 3 czerwca 2014  roku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez uzyskanie nienależnego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, doprowadził firmę ubezpieczeniową do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem poprzez wypłatę odszkodowania w kwocie 388.068,87 zł z tytułu kolizji drogowej, zorganizowanej umyślnie w ten sposób, że wjechał pojazdem Aston Martin V8 Vantage do pobliskiego stawu, pozorując uprzednio manewr ominięcia zwierzyny leśnej, która miała wtargnąć na drogę, zaś ww. ustalona osoba, pożyczonym od innej ustalonej osoby pojazdem marki Dodge Ram w celu uwiarygodnienia przedmiotowego zdarzenia uszkodziła jeden z przydrożnych słupków, w następstwie czego po zgłoszeniu tej kolizji i podaniu nieprawdziwych informacji w dokumentacji ubezpieczeniowej, wyżej wymieniona firma ubezpieczeniowa 20 sierpnia 2014 roku wypłaciła z tytułu ubezpieczenia AC ww. pojazdu, odszkodowanie w kwocie 47.526,87 zł, i kwotę 369 zł oraz 11 grudnia 2017r. kwotę 340.173,00 zł., i za wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat  oraz grzywnę. Wobec mężczyzny orzeczono obowiązek częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej firmy ubezpieczeniowej kwoty 23.763,44 zł.

Apelację złożył pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w zakresie kwoty częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

 Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 31/22 dotyczącym zabójstwa sprzed 22 lat odroczył wydanie wyroku do dnia 15 czerwca 2022r., godz.13.00, s. IV., z uwagi na zawiły charakter sprawy.

W dniu 13 czerwca 2022r. o godz. 11.00, s. II, Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę I ACa 837/17 o odszkodowanie przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w B..

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 266/21 dotyczącej zabójstwa na terenie ogródków działkowych w Olsztynie odroczył wydanie wyroku do dnia 21 czerwca 2022r., godz. 14.30, s. IV.

W dniu 9 czerwca 2022r., godz. 9:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę (sygn. akt II AKa 31/22) mężczyzny oskarżonego o pozbawienie wolności ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane 22 lata temu, a popełnione wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, które zostały już wcześniej osądzone i skazane na kary 25 lat pozbawienia wolności.  Mężczyzna ten przebywał na terytorium Francji skąd został deportowany.