Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2023r. sprawie  o sygn. akt I ACa 320/22  z powództwa Powiatu P… przeciwko  autorom strony internetowej www.a....pl o ochronę dóbr osobistych oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce  dnia 29 grudnia 2021 r. sygn. akt  I C 1091/20.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2023r. z uwagi na zawiły charakter sprawy i obszerność materiału dowodowego odroczył wydanie wyroku do 4.05.2023 r., godz. 13.00, s. IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 13 kwietnia 2023r. zmienił  wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie III Ko 166/22 w ten sposób, że jako datę początkową pozbawienia wolności przyjął nieustalony dzień stycznia 1946 roku, a wysokość zasądzonego zadośćuczynienia obniżył do kwoty 1.090.000 złotych, w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy, kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciążył Skarb Państwa.

20 kwietnia 2023r. o godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą mężczyzny, który w trakcie sprzeczki z konkubiną będąc w stanie upojenia alkoholowego podpalił budynek mieszkalny i spowodował pożar, w wyniku którego śmierć poniosła niepełnosprawna ruchowo matka konkubiny zamieszkująca w tym samym budynku  (sygn. akt II AKa 28/23).

W dniu 18 kwietnia 2023r., godz.12:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia za pozbawienie wolności przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości działające na terytorium Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim.

W dniu 13 kwietnia 2023r., godz.12:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia za pozbawienie wolności  przez sowieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 28 marca 2023r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II K 161/21 w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcie z pkt. IV i w ramach czynu przypisanego oskarżonemu w pkt. II (tj. znieważenia zwłok) uznał go za winnego tego, że w okresie od 3 sierpnia 2021 r. do 7 sierpnia 2021 r., to jest do ujawnienia przez funkcjonariuszy policji zwłok jego matki będąc osobą najbliższą dla zmarłej, naruszając obowiązek wynikający z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2020, poz. 1947 t.j.) odstąpił od czynności związanych z jej pochówkiem, to jest za winnego popełnienia wykroczenia z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2020, poz. 1947 t.j.) i na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpił od wymierzenia kary.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 23 marca 2023r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego  w Suwałkach z dnia 12  lutego 2021r. (w którym zasądził od Ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę 411 100 zł. wraz z ustawowymi odsetkami. Oddalił powództwo w pozostałym  zakresie), w ten sposób, że w miejsce kwoty 411.100 złotych zasądził kwotę 600.000 (sześćset tysięcy) złotych; zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.717 złotych tytułem kosztów procesu; oddalił apelację pozwanego; orzekł o  kosztach sądowych.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 21 marca 2023r. odroczył wydanie wyroku w sprawie II AKa 118/22  do dnia 28 marca 2023 r., godz. 13.00, sala IV.