Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 23 maja 2023r. w sprawie II AKa 48/23 z uwagi na zawiłość sprawy i konieczność przeanalizowania ostatecznej argumentacji stron odroczył  wydanie wyroku do dnia 29.05.2023 r., godz. 13.00, sala IV;

W dniu 30 maja 2023r. godz. 09:00  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą  czterech mężczyzn, którzy w ramach spotkania w celu transakcji sprzedaży siedmiu jednostek broni palnej, pochodzącej z przemytu, czterem nieustalonym kontrahentom, dopuścili się zabójstwa mężczyzny.

W dniu  22 maja 2023r. o godz. 12.45, s. II, Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o sygn. akt  I AGa 36/22 przeciwko bankowi.

Powód w pozwie domagał się zapłaty, jako roszczenia częściowego, kwoty 76.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie podając, że zawarł z pozwanym bankiem umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu (…) a w dniu 15 marca 2016r. nieznany sprawca dokonał dwóch nieautoryzowanych przelewów z rachunku bankowego powoda prowadzonego przez pozwanego.

Pozwany Bank wniósł  o oddalenie powództwa w całości.

W dniu  19  maja 2023r. o godz. 10.00, s. V, Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o sygn. akt  I ACa 667/22 PZU przeciwko kierowcy.

Powódka w pozwie o zapłatę w postępowaniu upominawczym skierowanym przeciwko mężczyźnie domagała się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 96 478,97 zł z ustawowymi odsetkami. Swoje żądanie oparła na przepisie art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 4 maja 2023r. zmienił  wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie II K 25/22 w ten sposób, że oskarżonego uznał za winnego tego, że w dniu 26 lutego 2022r. przewidując możliwość spowodowania śmierci pokrzywdzonej i godząc się na to, dokonał podpalenia budynku mieszkalnego w ten sposób, że rozlał w jednym z pomieszczeń budynku substancję łatwopalną, a następnie przy użyciu zapalniczki podpalił ją, w wyniku czego doszło do rozprzestrzenia się ognia w całym budynku, w wyniku czego uległ on całkowitemu spaleniu, zaś znajdująca się w sąsiednim pomieszczeniu niepełnosprawna ruchowo, nie mająca możliwości samodzielnego wydostania się na zewnątrz kobieta poniosła śmierć na miejscu, to jest czynu z art. 148 §1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazał go i wymierzył mu karę 10  lat pozbawienia wolności.

W dniach 18-19 kwietnia 2023r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku przeprowadził szkolenie obronne,
w którym udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Sądu Apelacyjnego i Sądów Okręgowych, Prezesi Sądów Rejonowych oraz inspektorzy ds. obronnych Sądu Apelacyjnego i Sądów Okręgowych.

W szkoleniu wziął udział Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Paweł Makarowski.

Szkolenie obejmowało przedstawienie przez  inspektorów CZK PUW oraz inspektorów ds. obronnych Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Białymstoku:

 -  zagrożeń dla województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnianiem zagrożeń skażeniami   promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi oraz sposobów powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach,

 -  możliwościach użycia i przenoszenia broni jądrowej przez potencjalnego agresora, tj. Federację Rosyjską,

 -  szkodliwego wpływu czynników wybuchu jądrowego, skażeń promieniotwórczych powstałych w wyniku awarii elektrowni jądrowej jak również uszkodzenia zbiorników z TŚP oraz możliwości i sposobów ochrony pracowników przed wymienionymi czynnikami,

  - ochrony ludzi przed skażeniami przy wykorzystaniu etatowych indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,

  -  rozpoznania skażeń promieniotwórczych i chemicznych przy użyciu przyrządów znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

 

 zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3