Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie mężczyzny, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą wspólnie z inną osobą kierował, zajmował się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy RP przez obcokrajowców.
Odnosząc się do zarzutów podniesionych w apelacji obrońcy oskarżonego, które okazały się być niezasadne, sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego bez żadnych wątpliwości potwierdza, że grupie osób zajmujących się nielegalnym „przerzutem” ludzi przez granicę można przypisać cechy zorganizowanej grupy przestępczej. Funkcjonowali oni według stałych i niezmiennych reguł, zgodnie z ustalonym podziałem ról, byli powiązani hierarchicznie. Sąd Okręgowy, w oparciu m.in. o zeznania świadków, których wartości dowodowej skarżący skutecznie nie zakwestionował, ustalił zarówno kierownictwo, jak i  skład personalny tej grupy oraz role i funkcje każdego z jej członków, w tym oskarżonego który był jednym z przywódców i organizatorów nielegalnego procederu.
Przekraczanie przez obcokrajowców granicy polskiej, pomimo braku granic wewnętrznych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, było niewątpliwie nielegalne. Brak kontroli wewnętrznej na granicach nie pozbawia tych państw prawa do kontroli i ochrony swoich granic. Osoby, których „przemyt” organizował oskarżony były zaś obywatelami państw trzecich, na terenie Unii Europejskiej przebywały nielegalnie, bez ważnych dokumentów.
Odnośnie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności, to zdaniem sądu odwoławczego jest ona sprawiedliwa i adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonemu i stopnia jego zawinienia, uwzględnia cele zarówno prewencji szczególnej, jak i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W tym zakresie za niezasadny uznany został podniesiony przez obrońcę oskarżonego zarzut rażącej surowości orzeczonej kary, jak i sformułowany przez prokuratora zarzut jej rażącej łagodności.
Wyrok jest prawomocny.

W dniu 22 kwietnia 2021r. godz. 10.15, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzn, którym prokurator zarzucił przemoc i znieważenie obywateli Białorusi na tle przynależności narodowościowej (sygn.. akt II AKa 20/21).
Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał oskarżonych za winnych tego, że w dniu 24 sierpnia 2019 r. w Białymstoku stosowali przemoc wobec obywateli Białorusi poprzez ich popychanie oraz bicie po twarzy i całym ciele z powodu ich przynależności narodowościowej, a nadto publicznie znieważali z powodu ich przynależności narodowościowej kierując pod ich adresem słowa wulgarne i obelżywe oraz okrzyki „idźcie do domu”, „to nie wasze miasto”, tj. czynu z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art.257 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k., za co wymierzył im kary po 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponadto zobowiązał solidarnie oskarżonych do zapłaty na rzecz dwojga pokrzywdzonych kwoty 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia.
Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje wniesione przez obrońców dwójki oskarżonych.

Rozprawa odwoławcza przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku dotycząca  oszustw metodą „na wnuczka” i „na  policjanta” rozpocznie się o godzinie 10.15.

W dniu 14 kwietnia 2021r,., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą kolejnej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu w szczególności oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, polegających na doprowadzaniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzania ich w błąd co do tożsamości osób, celu przekazania pieniędzy i ich zwrotu, w ten sposób, że jeden ze sprawców dzwoniąc do pokrzywdzonych podawał się za członków ich rodzin oraz za funkcjonariuszy Policji rozpracowujących grupę oszustów, nakłaniał osoby do wypłaty pieniędzy z rachunków bankowych i przekazywania gotówki członkom grupy podającym się za funkcjonariuszy Policji (sygn. akt II AKa 19/21).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 62/21 dotyczącej usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odroczył wydanie wyroku do dnia 15 kwietnia 2021 r., godz. 11.40., s. III.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 26/20 dotyczącej ataku i spowodowania obrażeń ciała u funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przestępstw skarbowych odroczył wydanie wyroku do dnia 15 kwietnia 2021 r., godz. 11.30., s. III.

W dniu 14 kwietnia 2021r., godz. 12.15, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą usiłowania zabójstwa (sygn.. akt II AKa 63/21).

W dniu 12 kwietnia 2021r., godz. 14.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelacje obrońcy oskarżonego, któremu Sąd Okręgowy w Olsztynie wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała.

W dniu 12 kwietnia 2021r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą dotyczącą nielegalnej uprawy konopi (syg. Akt II AKa 195/20).