Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 182/21 dotyczącej handlu ludźmi odroczył wydanie wyroku do dnia 16 grudnia 2021 r., godz. 14.00 s. IV.

W dniu 2 grudnia 2021r., godz. 12.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę sygn. akt II AKa 212/21. Jednemu z oskarżonych mężczyzn prokurator postawił zarzut usiłowania zabójstwa, ponadto wraz z drugim oskarżonym miał on pozbawić pokrzywdzonego wolności i przemocą zmuszać do zwrotu wierzytelności.
Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał pierwszego oskarżonego za winnego tego, że w dniu 31 maja 2020 r. w Piszu działając w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego, usiłował zadać nożem-maczetą o długości ostrza co najmniej 10 cm najpierw jedno uderzenie w głowę, przed którym pokrzywdzony się zasłonił, a następnie już skutecznie zadał drugie uderzenie, czym spowodował ranę rąbaną głowy w okolicy czołowo-skroniowej lewej, złamanie kości czołowej po stronie lewej i podbiegnięciem krwawym powłok okolicy lewego oka, które to obrażenia skutkowały rozstrojem zdrowia pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego z miejsca zdarzenia i udzieloną pomoc napotkanych osób oraz natychmiastową pomoc medyczną, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia łącznie co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym w warunkach art. 64§1 k.k., tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt. 2 kk  w zb. z art. 157 § 1 kk z zw. z art. 64 § 2 kk z zw. z art. 11 § 2 kk i wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności oraz zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwotę 5.000 złotych tytułem zadośćuczynienia.
Ten sam oskarżony został uznany też za winnego tego, że w dniu 31 maja 2020 r. w Piszu działając wspólnie i w porozumieniu z drugim oskarżonym w sprawie mężczyzną, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł, stosując wobec pokrzywdzonego przemoc oraz groźbę bezprawną zmuszał go do określonego działania oraz znoszenia, w ten sposób, że łapiąc i przytrzymując w/w za szyję, zadawał mu uderzenia pięścią w twarz oraz używając słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe zmusił pokrzywdzonego do zdjęcia butów, klęknięcia, błagania o litość i przepraszania innych osób oraz zwrotu kwoty 200 zł, wejścia do gorącej metalowej beczki, którą następnie przykryto wiekiem pozbawiając go przez okres 5-10 minut wolności, w wyniku czego doznał on oparzenia dużego palca lewej nogi, a następnie kopiąc go po całym ciele zmusił pokrzywdzonego do położenia się pod ścianą domku letniskowego i przy użyciu maczety oraz siekiery na zmianę z drugim sprawcą uderzał bezpośrednio nad ciałem pokrzywdzonego w ścianę budynku, powodując u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie strachu i utarty bezpieczeństwa o własne życie i zdrowie, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj.  czynu z art. 191 § 2 k.k. W zb. z art. 189 § 1 k.k. W ZW. Z art. 11 § 2 k.k. W ZW. z art. 64 § 1 k.k., za co wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności.
Oskarżonemu wymierzono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności.
Drugi z oskarżonych mężczyzn został uznany winnym tego, że w dniu 31 maja 2020 r. w Piszu działając wspólnie i w porozumieniu z innym oskarżonym w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci pieniędzy w kwocie 200 zł, stosował wobec pokrzywdzonego przemoc oraz groźbę bezprawną zmuszając go do określonego działania oraz znoszenia w ten sposób, że inny sprawca łapał i przytrzymywał w/w za szyję, zadawał mu uderzenia pięścią w twarz, a następnie używając słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe zmusili pokrzywdzonego do zdjęcia butów, klęknięcia i przepraszania innych osób oraz zwrotu kwoty 200 zł, wejścia do gorącej metalowej beczki, którą przykryli wiekiem pozbawiając pokrzywdzonego przez okres 5-10 minut wolności, w wyniku czego doznał on oparzenia dużego palca lewej nogi, a następnie kopiąc go po całym ciele zmusili pokrzywdzonego do położenia się pod ścianą domku letniskowego i przy użyciu maczety oraz siekiery na zmianę uderzali bezpośrednio nad ciałem pokrzywdzonego w ścianę budynku, powodując u niego uzasadnione okolicznościami poczucie strachu i utarty bezpieczeństwa o własne życie i zdrowie, tj. czynu z art. 191 § 2 k.k. w zb. z art. 189 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., za co wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ma on tez zapłacić na rzecz pokrzywdzonego kwotę 5.000 złotych tytułem zadośćuczynienia.
Wyrok ten zaskarżyli obrońcy oskarżonych kwestionując wymierzone im kary. Apelację co do winy odnośnie pierwszego z oskarżonych wniósł też prokurator.

W dniu 2 grudnia 2021r., godz. 10.30, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę mężczyzn oskarżonych o handel ludźmi (sygn. akt II AKa 182/21).
Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał oskarżonych za winnych tego, że w  okresie od 11 listopada 2014r. do lutego 2015r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, na terenie Polski, tj. Suwałk, Warszawy i Łodzi oraz Niemiec, w tym Hamburga, wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami, uprawiali handel ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy o charakterze przymusowym w ten sposób, że za ich zgodą i wykorzystując ich trudną sytuację materialną, spowodowaną brakiem stałego zatrudnienia na terenie Polski oraz stałego miejsca zamieszkania, wprowadzając w błąd co do możliwości legalnego zatrudnienia w Niemczech m.in. w firmie DPD, warunków zatrudnienia oraz warunków bytowych, za pośrednictwem innych osób zwerbowali pokrzywdzonych, zorganizowali transport autobusami rejsowymi do Hamburga pokrywając koszty podróży, odebrali ich z dworca i zawieźli do miejsca zamieszkania w domku letniskowym, a następnie wykorzystali ich przymusowe położenie wynikające z pobytu w obcym kraju, braku znajomości topografii miasta i języka niemieckiego oraz środków finansowych, do wykonywania pracy o charakterze przymusowym na terenie Hamburga, w ten sposób, że wymagali świadczenia pracy, obserwowali pokrzywdzonych, stosowali przemoc, nie wypłacali obiecanego wynagrodzenia za pracę, czym doprowadzili pokrzywdzonych do dokonywania kradzieży w celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. popełnienia czynu z art. 189 a § 1 kk i za to skazał ich na kary 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 50 zł  oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 30 zł.
Orzekł też wobec oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych solidarnie obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Sąd odwoławczy rozpozna apelację obrońcy oskarżonych co do winy oraz apelacje prokuratora w zakresie orzeczenia o karze.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie znalazł podstaw do zmiany wyroku  w sprawie dotyczącej śmierci mężczyzny w Grajewie, zgodnie z wnioskami apelującego prokuratora (sygn.. akt II AKa 216/21). Podniesiony przez niego zarzut rażącej łagodności wymierzonych oskarżonym kar okazał się niezasadny.

W dniu 9 listopada 2021r. godz. 12.45 s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą śmierci mężczyzny w Grajewie (sygn.. akt II AKa 216/21).

W dniu 28 października 2021r., godz. 11.30., s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o zabójstwo (sygn. akt   II AKa 137/21).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 26 października 2021r., godz. 14.00, s. IV rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o czyn z art. 156 § 3 k.k. (sygn.. akt II AKa 187/21).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględnił apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie kobiety oskarżonej o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku  na zdrowiu (sygn. akt II AKa 171/21).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił dopuścić dowód z uzupełniającej pisemnej opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa na okoliczność czy treść wyjaśnień złożonych na rozprawie przez oskarżonego wpływa na wnioski zawarte w dotychczasowych opiniach co do jego stanu zdrowia psychicznego in tempore crimini w kontekście zarzutu zawartego w apelacji obrońcy oskarżonego. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu po sporządzeniu opinii.