Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


W dniach 27 – 29 kwietnia 2022r. sędziowie Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego (Vilniaus Apygardos Administracinis Teismas), w ramach spotkania zorganizowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku celem wymiany doświadczeń i upowszechniania wiedzy o działalności sądów, odwiedzili Sąd Apelacyjny w Białymstoku, gdzie mieli okazję zwiedzać budynek sądu oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce.

Wizyta sędziów z Wilna

Wizyta sędziów z Wilna

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie II AKa 25/22 dotyczącej przewozu znacznej ilości środków odurzających w postaci haszyszu odroczył wydanie wyroku do dnia 31 maja 2022r., godz. 14.15, s. IV., z uwagi na zawiłość sprawy.

Na dzień 7 czerwca 2022r., godz.11:15  s. IV  wyznaczono nowy termin rozprawy  dotyczącej zabójstwa na terenie ogródków działkowych w Olsztynie  (sygn. akt II AKa 266/21).

W dniu 17 maja 2022r., godz.10:30  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację obrońcy dotyczącą oskarżonego Rosjanina, któremu zarzucono popełnienie trzech czynów z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (sygn. akt II AKa 25/22).
Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał oskarżonego za winnego przewozu znacznej ilości środków odurzających w postaci haszyszu o wadze 47,430325 kilogramów brutto i wartości 2 371 516,25 zł, z Hiszpanii do Rosji, przewożąc tą substancję w specjalnie skonstruowanej skrytce podłogi samochodu osobowego z Hiszpanii poprzez Francję i Niemcy do Polski, gdzie narkotyki zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i za to skazał go na karę 8 lat pozbawienia wolności i 20.000 złotych grzywny
Apelację wniósł obrońca oskarżonego.

W dniu 9 maja 2022r., godz.10:30  s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę dotyczącą mężczyzn, którzy dokonali zabójstwa na terenie ogródków działkowych w Olsztynie (sygn. akt II AKa 266/21).

Dwóm mężczyznom, z których jeden działał w warunkach recydywy zwykłej z art. 64 § 1 k.k. prokurator zarzucił popełnienie czynu z art. 148 § 1 k.k.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po ponownym rozpoznaniu sprawy dotyczącej mężczyzn narodowości czeczeńskiej oskarżonych m.in. o finansowanie Państwa Islamskiego, z uwagi na brak dostatecznych dowodów, uniewinnił ich od popełnienia zarzucanych czynów (sygn. akt II AKa 147/20)
Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że przedmiotowa sprawa jest na swój sposób sprawą wyjątkową. Niezależnie od zawiłości natury prawnej i faktycznej sądowi przyszło zmierzyć się ze szczególną materią jaką jest ocena sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Północnym,  sytuacji której kontekst polityczny, humanitarny oraz personalny jest wyjątkowo złożony i nie do końca jasny dla współczesnego obserwatora. Ten region świata z racji swojego położenia geopolitycznego, dążeń niepodległościowych narodów tam zamieszkujących, a wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, przy ścieraniu się różnych idei temu  towarzyszących, w tym odwołujących się do islamu w wersji salafickiej, nakładaniu się sieci powiązań wynikających z zależności rodzinnych, klanowych jest często dla nas Europejczyków niezrozumiały. Co więcej nawet badania i analizy przeprowadzane przez osoby, w zainteresowaniu których ten region pozostaje, tak jak eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich, nie byli w stanie wyprowadzić jednoznacznych wniosków podkreślając, iż sytuacja na Kaukazie Północnym była w tym czasie wyjątkowo płynna i dynamiczna, a afiliacje polityczne bojowników zmienne i trudne do jednoznacznego określenia, zwłaszcza w aspekcie powołania organizacji uznanej za terrorystyczną, tj. Emiratu Kaukaskiego, wirtualnego i nie scentralizowanego tworu, a następnie Państwa Islamskiego i wzajemnych zależności i powiazań pomiędzy bojownikami prezentującymi różne poglądy. Jednocześnie eksperci podkreślali, iż przekaz z różnych źródeł jest niejednoznaczny często sprzeczny ze sobą. Informacje podawane przez strony konfliktu, w tym oficjalne strony rosyjskich resortów siłowych są trudne do weryfikacji z powodu braku wiedzy operacyjnej i działań dezinformacyjnych.
Sprawa ta wywołała też wyjątkowe zainteresowanie mediów, zwłaszcza na wcześniejszym etapie procedowania, z uwagi na jej przedmiot – finansowanie terroryzmu, co było tematem wyjątkowo nośnym, zwłaszcza w aspekcie sukcesów jakie w owym czasie, odnosiło Państwo Islamskie. Finalnie jej zakończenie następuje też w szczególnym dla naszej historii, historii Europy, momencie, a związane jest to z wojną w Ukrainie. Niewątpliwie każdy na swój sposób przeżywa tę sytuację, a wybrzmiało to również w wystąpieniu stron, to jednakże emocje te nie mogą przekładać się i nie przekładają się na niniejsze orzeczenie.
Sędzia zaakcentowała, że Sąd Okręgowy dokonał ogromu pracy aby  zweryfikować dowody przedłożone przez organy ścigania i nie popełnił błędu wykluczając, aby beneficjentem pomocy udzielanej przez oskarżonych było Państwo Islamskie. Opinia biegłego, eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich, wydana na etapie postępowania odwoławczego w pełni potwierdziła zasadność takiego wnioskowania. Z opinii tej jednoznacznie wynika, iż beneficjentem tej pomocy w 2014 r., a tak na miesiąc maj i październik datowane są czyny zarzucane oskarżonym - mogło być zbrojne podziemie operujące w tym czasie na Kaukazie Północnym- obszarze Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie  Sąd Apelacyjny nie podzielił oceny dowodów dokonanej przez Sąd I instancji i wniosków z tej oceny wyprowadzonej, jak też wykładni przepisów prawa materialnego w aspekcie stosowania zasad prawa międzyczasowego.
Rolą Sądu pozostaje bowiem procedowanie z respektowaniem zasad rządzących procesem  ze szczególnym uwzględnieniem zasady in dubio pro reo wynikającej z treści
art. 5 § 2 k.p.k., nakładającej bezwzględny obowiązek rozstrzygania na korzyść oskarżonych  niedających się usunąć wątpliwości. I to właśnie  wątpliwości, które pojawiły się w realiach tej spraw,y legły u podstaw wydania wyroku uniewinniającego. Wątpliwości te dotyczą :
- po pierwsze czy gromadzenie i przekazywanie pieniędzy i innego mienia ruchomego odbywało się na rzecz członków zbrojnych ugrupowań funkcjonujących w ramach struktury organizacji terrorystycznej o nazwie Emirat Kaukaski prowadzących działalność zbrojną na terenie Federacji Rosyjskiej;
- po drugie, a co jest też rzeczą najistotniejszą, czy wsparcie to miało na celu sfinansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym, a co finalnie winno podlegać i podlegało na obecnym etapie rozpoznania sprawy ocenie, w ramach  regulacji prawnych obowiązujących w dacie inkryminowanych zdarzeń. W ocenie Sądu Apelacyjnego odmienny pogląd zaprezentowany przez Sąd Okręgowy nie zyskuje aprobaty.
Zmiana regulacji prawnych na przestrzeni lat  w odniesieniu przestępstwa finansowania terroryzmu posiada istotne znaczenie z punktu widzenia interesu procesowego oskarżonych. Na datę popełnienia zarzucanych oskarżonym przestępstw obowiązywała bowiem inna niż obecnie regulacja prawna, spenalizowane było gromadzenie i przekazywanie środków pieniężnych na finansowanie przestępstw terrorystycznych, oskarżonym o tego rodzaju czyny należało udowodnić, że działali oni z zamiarem bezpośrednim kierunkowym. Dopiero w okresie późniejszym rozszerzono penalizacje strony podmiotowej i przedmiotowej tych czynów. Wobec mężczyzn oskarżonych w niniejszej sprawie należy jednak, zgodnie z obowiązującą w polskiej procedurze karnej zasadą, stosować prawo dla nich względniejsze, a występujące wątpliwości  rozstrzygnąć na ich korzyść.
Wyrok jest prawomocny.

Na dzień 10 marca 2021r., godz. 9.00 wyznaczono kolejny termin rozprawy apelacyjnej dotyczącej mężczyzny oskarżonego m.in. o zabójstwo byłej partnerki (sygn.. akt II AKa 151/21).

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał oskarżonego za winnego tego, że w dniu 12 września 2018 r. około godziny 22.00 w Mrągowie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, dokonał zabójstwa pokrzywdzonej w ten sposób, że za pomocą broni palnej w postaci pistoletu BROWNING i naboi pistoletowych kal. 9 mm spowodował u wymienionej osiem ran postrzałowych, w tym ranę na bocznej lewej powierzchni tułowia, rany na bocznej lewej powierzchni klatki piersiowej, rany na plecach w linii łopatkowej lewej oraz ranę postrzałową prawego przedramienia i uszkodzenia postrzałowe obu płuc, serca, wątroby, żołądka i lewej kopuły przepony z krwiakami jam opłucnowych i jamy otrzewnej oraz rany IV i V lewego międzyżebrza, złamanie III, V i XII lewego żebra, wieloodłamowe złamania I i II prawego żebra, rany I i II prawego międzyżebrza oraz złamanie trzonu mostka, przy czym rany postrzałowe klatki piersiowej uszkadzające serce i oba płuca były przyczyną nagłej, gwałtownej śmierci pokrzywdzonej, tj. czynu z art. 148 § 1 k.k., za co skazał go i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Mężczyzna został też skazany za uporczywe nękanie byłej konkubiny (art. 190a § 1 k.k.), groźby karalne (art. 190 § 1 k.k.)nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji (art. 263 § 2 k.k.) oraz uporczywe używanie bez wymaganego pozwolenia urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego pracującego w zakresach częstotliwości zastrzeżonych dla policji (art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne) na kary jednostkowe od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. Z poczynionych ustaleń wynika, że motywem powyższych zdarzeń była zazdrość oskarżonego, który nie chciał pogodzić się z rozstaniem z pokrzywdzoną.

Sąd I instancji wymierzył oskarżonemu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

 Sąd Apelacyjny w dniu 19.10.2021r. odroczył rozprawę celem dopuszczenia dowodu z uzupełniającej pisemnej opinii. Obecnie rozprawa będzie kontynuowana.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II AKa 147/20 dotyczącej oskarżenia o finansowania Państwa Islamskiego odroczył wydanie wyroku do dnia 14 marca  2022 r., godz. 13.00., s. IV.

Na rozprawie w dniu 10 lutego 2022r. w sprawie dotyczącej zabójstwa upozorowanego na wypadek drogowy (sygn.. akt II AKa 237/21) prokurator zmodyfikował apelację w zakresie kary, domagając się wymierzenia jednemu z oskarżonych w miejsce kary 15 lat pozbawienia wolności kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z powyższym sąd odwoławczy postanowił odroczyć rozprawę. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.